Skip to main content

Det statliga forskningsinstitutet RISE har undersökt hur användningen och uppfattningen av platsen Haninge entré har förändrats under ett år. De konstaterar en positiv förflyttning där både trygghet, attraktivitet och utbud mätts. Meningsfulla aktiviteter har höjts från 5 till 6 poäng, trygghet har gått från 4 till 5 poäng och attraktivitet från 5 till 6 poäng. Gällande social mångfald ligger Haninge entré kvar på höga 8 av 10 poäng.

-Resultaten går i helt rätt riktning, men det krävs ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att i grunden förändra en plats. Vår roll är att förstärka och komplettera det utvecklingsarbete som kommunen och fastighetsägare själva driver på platsen, säger Philippa Staffas, verksamhetsledare på Haninge entré.  

Haninge entré är en så kallad affärs- och medborgarplats (AMP) som etablerades vid Handenterminalen våren 2022. Syftet med arbetet är att levandegöra platsen för att öka attraktivitet och trygghet i området och verksamheten bedrivs genom offentlig och privat samfinansiering.

-En central faktor för en lyckad plats är att det finns flera saker att göra på platsen. Därför har vi arbetat medvetet med inslag som gör det trevligare att dröja sig kvar vid Haninge entré, så som sittplatser, spel, food trucks, konstutställningar och ett offentligt piano. Utöver det arrangerar vi aktiviteter och evenemang flera dagar i veckan. Det gör att många olika grupper kan hitta en anledning att vistas på platsen säger Philippa Staffas.

RISE har gjort en ”före- och efterstudie” av användningen av platsen. Första studien gjordes våren 2022 och uppföljningen våren 2023.  Rapporten konstaterar bland annat: 

  • Haninge entré har blivit mer av en mötesplats. När besökarna, i intervjuer, svarar på varför de befann sig på platsen är det fler som var där för att träffa andra i år jämfört med förra året. (s.34)
  • Dubbelt så många dröjde sig kvar på platsen våren 2023 jämfört med 2022. Platsen är fortsatt i hög grad en plats där folk passerar. Fyra av tio dröjde kvar 2023, jämfört med en av tio för ett år sedan. (s.27)
  • Deltagarna i genskjutsintervjuerna 2023 upplevde högre känsla av trygghet jämfört med de som intervjuades 2022. (s.44)
  • Observationsstudierna visar på en större variation av vad folk gör på platsen våren 2023 jämfört med ett år tidigare. RISE konstaterar att platsens förmåga att skapa meningsfulla aktiviteter förefaller större ett år efter AMP:n Haninge entré etablerades. (s.30)

– Rapporten pekar även på utvecklingsområden som tex att platsen fortfarande uppvisar en brist på möjlighet till avskildhet och avkoppling, att många saknar mer grönska i området samt att känslan av trygghet kan öka. Detta är områden vi kommer arbeta med framåt tillsammans med kommunen, fortsätter Philippa Staffas. 

– Genom AMP-modellen har vi hittat en form för att aktivera det offentliga rummet där utgångspunkten är kostnadsfria upplevelser för alla som bidrar till en trivsam och trygg plats vid Haninge entré. Arbetet möjliggörs genom det mandat vi fått av en modig kommun och fastighetsägare som tror på platsens potential, säger Helena Olsson, VD på Centrum för AMP.

Om Centrum för AMP:

Centrum för AMP grundades 2019 och är en idéburen organisation som utvecklar och tar hand om offentliga rum utifrån den så kallade Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen). 

Idag bedriver Centrum för AMP verksamhet genom två lokala platsorganisationer, den första AMP-piloten etablerades på Forumtorget i Uppsala 2021 och den andra, Haninge Entré etablerades ett år senare och är inne på sitt andra verksamhetsår. 

Centrum för AMPs modell för platsutveckling utgår från internationellt väl beprövade platsutvecklingsmodeller. Centrum för AMP tar in dessa internationella lärdomar i en svensk kontext och utvecklar en för svenska förhållanden anpassad unik svensk modell utifrån praktiska lärdomar från våra piloter i Uppsala och Haninge.

Om Haninge entré:

Inom några år ska området mellan Handenterminalen och Haninge centrum i Handen, bli kärnan i Haninge Stad. På vägen dit arbetar Haninge entré för att skapa en levande plats. Det gör vi genom konst och kultur, växter och möbler, food trucks och aktiviteter.

Verksamheten finansieras av Haninge kommun och fastighetsägarna Revelop, SBB, Riksbyggen, Niam samt ICA Maxi Haninge.

Läs mer om Centrum för AMP:

www.centrumforamp.se

www.haningeentre.se

Foto: Thomas Lundgren