Skip to main content

I Haninge har kommunen, fastighetsägare och andra aktörer gått samman för att skapa en tryggare miljö med hjälp av den idéburna organisationen Centrum för AMP och deras evidensbaserade platsutvecklingsmodell. Sedan starten har upplevelsen av störande beteenden minskat med över 30 procent och skadegörelsen med 40 procent.

Från otrygg transportsträcka till gemensam kulturell mötesplats – året runt

För två år sedan var den ökända gångtunneln vid Haninge Centrum en plats människor undvek.  Sedan dess har kommunen förhöjt miljön med belysning, växtlighet, skyltning och bänkar.  Genom platsutvecklingsorganisationen Haninge entré har platsen även aktiverats med konstutställningar, konserter, loppmarknader och andra aktiviteter. Idag är verksamheten igång sex dagar i veckan, året runt. Här kan alla besökare kostnadsfritt spela pingis, piano eller bara hänga. Platsen har idag en hel del stammisar och variationen av aktiviteter gör också att nya målgrupper lockas. Ett av de uttalade målen är att sänka tempot och att få människor att vistas längre på platsen. Sedan starten har antalet besökare som stannar kvar på platsen fördubblats. Allt för att stärka ett kollektivt ägandeskap av platsen.

Unikt samarbete med gemensamma hållbarhetsmål
Haninge entré finansieras av kommunen, fastighetsägarna Niam, Revelop, Riksbyggen och SBB, samt ICA Maxi Haninge under ledning av den idéburna organisationen Centrum för AMP.  Alla med den gemensamma drivkraften att uppnå en hög nivå av social hållbarhet. En avgörande framgångsfaktor har varit det mandat som den lokala platsorganisationen har fått av kommunen för platsen. Det har gjort det lättare att utöva arbetet i praktiken och snabbt gå från ord till handling. Den personella dagliga närvaron har även möjliggjort regelbundna dialoger med människor som rör sig runt platsen för att lyssna på vad de verkligen efterfrågar. Personalen på plats kan därmed kontinuerligt anpassa miljön och aktiviteterna efter omgivningens behov och önskemål.  

“I slutändan handlar det om att vi alla vill bidra till områdets trygghet, säkerhet och attraktivitet”
säger Veronica Persson, sälj och marknadsansvarig på Riksbyggen

AMP-modellen – en evidensbaserad metod
Arbetet i Haninge har skett utifrån den beprövade AMP-modellen där målgruppsanalyser genomförs, konkreta mål sätts och kontinuerliga mätningar sker. Modellen är framtagen från erfarenheter och teorier kring brottsförebyggande och proaktiva åtgärder som lanserades av Trygghetskommissionen 2018. 
    Utvärderingen sker utifrån fyra parametrar; attraktivitet, trygghet, meningsfulla aktiviteter och social mångfald. Idag har samtliga parametrar förflyttats i rätt riktning i Haninge enligt mätningar gjorda av forskningsinstitutet RISE, 2022 och 2023.
    Som ett komplement till undersökningen genomfördes även en enkätundersökning riktad till boende i närområdet, 2022 och 2023. Innan starten upplevde 42 procent att folk beter sig respektlöst/störande vid Haninge entré och 2023 hade siffran minskat till 28 procent. 2022 upplevde 59 procent att det förekom skadegörelse eller klotter vid Haninge entré vilket 2023 har minskat till 33 procent.

Social hållbarhet leder till lönsamhet
Med nya lagkrav och ökade förväntningar från fastighetsbranschens intressenter att satsa på social hållbarhet, behövs denna typ av initiativ som både ger direkt och långsiktigt resultat. Att levandegöra platser enligt AMP-modellen skapar folkliv och därmed ökad trygghet och bättre miljöer för fler människor att vistas i. Kan den sociala hållbarheten förbättras kan driftkostnaderna minskas, attraktiviteten av området ökas och få ett bättre rykte och därmed större efterfrågan.  Den minskade skadegörelsen leder även direkt till minskade driftskostnader. 

Om Haninge entré
Haninge entré jobbar med lokal platsutveckling i det offentliga rummet vid Handenterminalen i Haninge. Organisationen finansieras av Haninge kommun och fyra fastighetsägare,Niam, Revelop, Riksbyggen och SBB, samt ICA Maxi Haninge.. Målet med verksamheten är att levandegöra platsen för ökad trygghet och attraktivitet. Haninge entré är en del av den idéburna organisationen Centrum för AMP, som driver platsutveckling på flera ställen i Sverige.

www.haningeentre.se
www.centrumforamp.se